လက်မှတ်များ

လူမီနီယမ် Corrugated Composite Panel ကိုလက်မှတ်နှင့်စစ်ဆေးရေးအစီရင်ခံစာ

လေးစွမ်းဆောင်ရည်စမ်းသပ်မှုအစီရင်ခံစာ

1

မီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစီရင်ခံစာ

2

ETL အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်

SGs လက်မှတ်ထုတ်ပေးရေးအစီရင်ခံစာ

3
4